Skip to content

Info voor huisartsen

Deze pagina is bedoeld om huisartsen die zijn gevraagd deel te nemen aan het onderzoek van extra informatie te voorzien.

Indien u huisarts bent en via een andere weg op onze website terecht bent gekomen en wenst deel te nemen aan de studie, vragen we u contact op te nemen met het onderzoeksteam.

Waarom dit onderzoek

Op dit moment dient de huisarts volgens de twee NHG richtlijnen ‘ACS’ en ‘stabiele angina pectoris’ op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek onderscheid te maken tussen een potentieel levensbedreigende cardiale oorzaak of een andere, vaak minder ernstige, diagnose. De in de literatuur gerapporteerde sensitiviteit hiervan varieert van 69-88%, dus op basis hiervan kan een cardiale oorzaak niet met zekerheid worden uitgesloten. Uit angst een ernstige diagnose te missen worden patiënten laagdrempelig verwezen naar de 2e lijn, waar veel en achteraf vaak onnodig aanvullend onderzoek plaatsvindt. Uit eerder onderzoek blijkt dat de behoefte aan een hulpmiddel om een cardiale oorzaak veilig uit te sluiten groot is. Een beslisregel zou hierbij kunnen helpen. De afgelopen jaren zijn verschillende klinische beslisregels ontwikkeld in de 2e lijn. Slechts één beslisregel is ontwikkeld en extern gevalideerd in de 1e lijn. Dit betreft de Marburg Heart Score (MHS), die reeds in Duitsland wordt gebruikt. Daarnaast is recent een point of care test (POCT) voor high sensitivity troponine beschikbaar gekomen.

Tijdens de studie wordt gebruik gemaakt van de Atellica VTLi Patient-side Immunoassay analyzer van Siemens healthineers.

De opzet

De POB-HELP studie is een geclusterde gerandomiseerde studie in de huisartsenpraktijk voor patiënten met pijn op de borst. In totaal zullen 1500 patiënten geïncludeerd worden in 90 huisartsenpraktijken in de regio Leiden, Maastricht en Venlo. Huisartsen worden gerandomiseerd in 2:1 verhouding, waarbij de interventiegroep 2 keer zo groot is als de controlegroep. In deze studie onderzoeken we de doelmatigheid van een klinische beslisregel voor patiënten met pijn op de borst in de huisartsenpraktijk.

De klinische beslisregel

De beslisregel bestaat uit een combinatie van de Marburg Heart score en een high sensitivity troponine I point of care test. De Marburg Heart Score is een score die bestaat uit 5 vragen. Voor elk onderdeel kan men 1 punt scoren. Hoe hoger de score, hoe groter de kans op coronairlijden als oorzaak voor de pijn op de borst. Bij een score van ≤2 is de sensitiviteit 87.1% voor het uitsluiten van coronairlijden. De negatief voorspellende waarde is 97.7%. De score is met name gevoelig voor stabiel coronairlijden. Om de gevoeligheid voor ACS te vergroten, voegen we een high sensitivity troponine I point of care test toe aan de beslisregel.

Troponine bepaling is onderdeel van de standaard diagnostische work-up in het ziekenhuis bij patiënten met pijn de borst. Een waarde van het high sensitivity troponine boven het 99ste percentiel van een niet zieke populatie is bovendien onderdeel van de ‘universele definitie van het myocardinfarct’.

Door de MHS en POCT troponine te combineren, verwachten we cardiale ischemie als oorzaak voor pijn op de borst veilig uit te kunnen sluiten.

Inclusiecriteria

Patiënten van 18 jaar of ouder, die zich op het spreekuur van de huisarts presenteren met een nieuwe episode van pijn op de borst, waarbij een cardiale oorzaak van de pijn wordt overwogen. Hemodynamisch instabiele patiënten worden geëxcludeerd van deelname en dienen direct naar het ziekenhuis verwezen te worden om vertraging van diagnose en behandeling te voorkomen.

Uitkomstmaten

Het onderzoek betreft een doelmatigheidsonderzoek. De primaire uitkomstmaten van de studie zijn de veiligheid van de klinische beslisregel (test eigenschappen) en het aantal verwijzingen naar de tweede lijn.

Als secundaire uitkomstmaten wordt gekeken naar het pluis/niet pluis gevoel van de huisarts, testeigenschappen van de HEART-score, mate van geruststelling bij patiënten, consultatie van de cardioloog en redenen voor het niet volgen van de beslisregel. Daarnaast wordt een kosteneffectiviteit analyse verricht.

Mijn rol als huisarts

Als huisarts selecteert u patiënten voor deelname aan de studie en neemt u een voorlopig informed consent af. Gezien de soms acute situatie bij patiënten met pijn op de borst zijn we van mening dat het niet verstandig is op dat moment een volledig informed consent af te nemen. Het definitieve informed consent zal de eerste week door het onderzoeksteam worden afgenomen. Na voorlopige toestemming van deelname past u, afhankelijk van de randomisatie, de klinische beslisregel toe of levert u de standaard zorg volgens de NHG-standaarden ‘ACS’ en ‘Stabiele angina pectoris’.

Doordat de klinische beslisregel kort en simpel is, zal dit ongeveer 15 minuten extra kosten. De uitslag van de troponine is binnen 10-15 minuten bekend. Tenslotte vragen wij u enkele vragen te beantwoorden over uw risico inschatting, dit duurt naar verwachting 1-2 minuten.

Heeft u na het lezen van de informatie op de website nog vragen of wilt u uw praktijk aanmelden voor deelname aan de POB-HELP studie, neem dan contact op met het onderzoeksteam door gebruik te maken van het contactformulier, telefonisch, via whatsapp of via de mail.

× Contact ons via whatsapp!